Avís legal

Informació
El diari digital comarquesnord.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la empresa Comunicacions dels Ports S.A. o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Tot aquest material esta a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel.lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel.lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Comunicacions dels Ports S.A es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de comarquesnord.cat, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Normes d’ús
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de comarquesnord.cat sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il.lícites o il.legals, que infringeixin els drets de Comunicacions dels Ports S.A o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Comunicacions dels Ports S.A no sera responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Propietat intel·lectual i industrial
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pagines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Comunicacions dels Ports S.A . La informació que es facilita en aquesta pagina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció de la marca comarquesnord.cat sense l’autorització prèvia i per escrit de Comunicacions dels Ports S.A. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de Comunicacions dels Ports S.A que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

Els arxius RSS de comarquesnord.cat són per a ús personal. Diaris electronics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de Comunicacions dels Ports S.A a través de l’adreça següent: cdp@morella.net

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de comarquesnord.cat que no sigui autoritzat per Comunicacions dels Ports S.A.

Protecció de dades
Comunicacions dels Ports S.A donara estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caracter Personal i adoptara les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caracter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’usuari de comarquesnord.cat dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’empresa Comunicacions dels Ports S.A a incorporar les dades que facilita per aquest mitja als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari de comarquesnord.cat que facilita dades de caracter personal a Comunicacions dels Ports S.A resta assabentat que podra exercir davant la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol.licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., al domilici social de Comunicacions dels Ports S.A .

comarquesnord.cat podra utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari per les seves pagines. Les cookies s’associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

Seguretat de les comunicacions
Comunicacions dels Ports S.A adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant comarquesnord.cat, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats
Comunicacions dels Ports S.A disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Comunicacions dels Ports S.A , de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de Comunicacions dels Ports S.A.

Comunicacions dels Ports S.A vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidencia es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté comarquesnord.cat és responsabilitat només de l’usuari. Comunicacions dels Ports S.A no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest ús.

Comunicacions dels Ports S.A no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris de comarquesnord.cat en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Empresa.

Jurisdicció i legislació
Els possibles conflictes relatius a comarquesnord.cat es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Valenciana, essent els jutjats de Castelló els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

To Top